Zmiany w restauracji Mnisze co nieco

Szanowni Pa?stwo

Odpowiadaj?c na g?osy naszych Go?ci zaplanowali?my kilka znacz?cych zmian w restauracji Mnisze co nieco, w zwi?zku z tym informujemy, ?e bedzie ona zamkni?ta do ko?ca lutego z powodu ich wprowadzenia. Odpowiednio wcze?niej poinformujemy Pa?stwa o              dniu otwarcia restauracji           Do zobaczenia!

„Schodzimy do podziemi”, by udostępnić gościom najstarsze relikty klasztoru…

Odbudowa opactwa rozpocz??a si? w 1947 roku, dzi?ki wsparciu i ofiarno?ci wielu osób uda?o si? podnie?? z ruin kolejne cz??? opactwa. Teraz „schodzimy do podziemi” , by udost?pni? go?ciom najstarsze relikty klasztoru.

Mo?esz w??czy? si? w dzie?o zachowania najstarszego, istniej?cego „> klasztoru w Polsce: 

Czytaj dalej

Nowe menu w „Mniszym co nie co”

Wprowadzili?my kilka nowych da? do karty menu w „Mniszym co nie co”. Nowe propozycje to mi?dzy innymi kwa?nica na ?eberkach w?dzonych czy pol?dwiczki wieprzowe w sosie kurkowym. Niezmiennie pozosta?y ulubione dania naszych Go?ci czyli pierogi z m?ki              orkiszowej oraz ?urek                                                                                                    benedykty?ski z bia?ym serem.

                                                                                  

Spotkanie świąteczne dla firm

Czas biegnie nieub?aganie, powoli zbli?amy si? do ko?ca roku a co za tym idzie do ?wi?t Bo?ego Narodzenia. Jest to czas, który bez reszty po?wi?camy rodzinie i najbli?szym. Jest to równie? dobry moment na podsumowanie roku, podzi?kowanie pracownikom, wspó?pracownikom oraz kontrahentom. Proponujemy zatem sp?dzenie wspólnie chwili przed?wi?tecznego czasu przy uroczystym stole. Na takie spotkanie opactwo benedyktynów w Ty?cu wydaje si? by? idealnym miejscem. Niech to b?dzie czas, który pomo?e w pozytywnym budowaniu relacji, wzmocni wi?zi w zespole pracowników, który sprawi, ?e wszyscy wkroczycie w Nowy Rok pe?ni entuzjazmu, optymizmu i ch?ci do pracy.

.

Zmiany w porządku dnia w opactwie tynieckim

Od 4 lipca w porz?dku dnia tynieckiego opactwa nast?pi kilka zmian. Nieszpory w dni powszednie  przeniesione b?d? na godzin? 17.00, natomiast Godzina Czyta? zostanie po??czona z komplet? o 19.30.

W zwi?zku z powy?szym nast?pi? te? drobne zmiany w porach posi?ków klasztornych. Informacje dost?pne s? w recepcji Domu Go?ci.